โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
รายงานประเมินตนเอง(sar)
แบบรายงานประเมินตนเอง(sar 2561)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.84 KB
แบบรายงานประเมินตนเอง(sar 2561 ส่วนหน้า)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.54 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 61