โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ กิจจะวัฒนะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิต ญาณประยุต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ทองคละ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา พุ่มคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางคนึงนิจ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี ชุ่มสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรชัย หงษ์เทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ตัสโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : เลขานุการ
เบอร์โทร :