โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ศุภธีรเวทย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ ไชยบาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนรงค์ ม่วงทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร จันทร์ณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี แซ่ภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระพรหมณ์ธานี จันทโชโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิเทศธรรมพิลาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา โลพิศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย วงศ์ทิพย์พันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ ศรีพลอย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวะ พลนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ไทรชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ตัสโต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)