โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจุติมา บุษยะจารุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวศยามล นุชบุญช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2