โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ปฐมวัย

นางสาวจุติมา บุษยะจารุ
ครู คศ.2

นางสาวศยามล นุชบุญช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0