โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พุ่มคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางอมร ฉิมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางฉัตราพร ธนบัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0