โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชารินี บางรัก
ครู คศ.1