โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสร้อยสุวรรณ เนียมสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิจิตรา วงค์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสิงหล กลิ่นน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1