โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางฉัตราพร ธนบัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเสาวคนธ์ จิตรคดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5