โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา เนียมสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ ดำดุก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายชาญชัย แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย