โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรลภา แถมพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายชาญชัย แสงจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0969591586
อีเมล์ : kozheimer_i-ba_@hotmail.com

นางสาวธิดารัตน์ คล้ายอักษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2