โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาญชัย แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรลภา แถมพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธิดารัตน์ คล้ายอักษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3