โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสิงหล กลิ่นน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน