โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
บุคลกรทางการศึกษา

นายสมจิต จินดาอ่อน
นักการภารโรง

นางสาววิยะดา ครุฑนรสิงห์
ธุรการ

นางสาวสุชาพร บุญนาค
บุคคลากรวิทย์-คณิต