โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
บุคลกรทางการศึกษา

นายสมจิต จินดาอ่อน
นักการภารโรง

นางสาววิยะดา ครุฑนรสิงห์
ธุรการ

นางสาวสุชาพร บุญนาค
บุคคลากรวิทย์-คณิต