โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : Buddhibhesajnareekorn@gmail.com

นายจักรพงศ์ บางรัก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2