โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ