โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.15 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.3 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.25 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.32 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.26 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.95 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.46 KB
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.28 KB
หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ระดับประถมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.5 KB
หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.5 KB
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง
หลักสูตรไทยรัฐวิทยา ภาษาไทย ป.1(เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ผังมโนทัศน์ไทย ป.1
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170 KB
ปก ไทยป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
หลักสูตรไทย ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ผังมโนทัศน์ไทย ป.2
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.5 KB
ปก ไทย ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
หลักสูตรไทย ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ผังมโนทัศน์ไทย ป.3
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.5 KB
ปกไทย ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
ภาษาไทย ป.4 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ภาษาไทย ป.4 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.5 KB
ภาษาไทย ป.4 (ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
ภาษาไทย ป.5 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ภาษาไทย ป.5 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.5 KB
ภาษาไทย ป.5 (ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
ภาษาไทย ป.6 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ภาษาไทย ป.6 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167 KB
ภาษาไทย ป.6 (ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ภาษาไทย ม.1เทอม 1 (ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
ภาษาไทย ม.1เทอม 1 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169 KB
ภาษาไทย ม.1เทอม 2 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 (ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
ภาษาไทย ม.1เทอม 2 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.5 KB