โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรพงศ์ บางรัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ