โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรพงศ์ บางรัก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสิงหล กลิ่นน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2