โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้อง
ชาย หญิง
.๑ 14 20 34
.๒ 9 15 24
รวม 23 35 58
.๑ 17 14 31
.๒ 8 14 22
.๓ 14 16 30
.๔ 10 11 21
.๕ 9 11 20
.๖ 15 11 26
รวม 73 77 150
.๑ 18 15 33
.๒ 15 10 25
.๓ 3 6 9
รวม 36 31 67
รวมทั้งสิ้น 132 143 275 ๑๑