โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน
 ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้อง
ชาย หญิง
.๑ 14 20 34
.๒ 9 15 24
รวม 23 35 58
.๑ 17 14 31
.๒ 8 14 22
.๓ 14 16 30
.๔ 10 11 21
.๕ 9 11 20
.๖ 15 11 26
รวม 73 77 150
.๑ 18 15 33
.๒ 15 10 25
.๓ 3 6 9
รวม 36 31 67
รวมทั้งสิ้น 132 143 275 ๑๑
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 11 9 20 1
อนุบาล 3 15 18 33 1
รวมอนุบาล 26 27 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 17 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 16 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 18 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 18 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 10 25 1
รวมประถมศึกษา 75 90 165 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 15 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 21 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 45 40 85 3
รวมทั้งสิ้น 146 157 303 11
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.03 KB
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น จำนวน รวม จำนวนห้อง
ชาย หญิง
อ.2 15 17 32 1
อ.3 11 13 24 1
รวมปฐมวัย 26 30 56 2
ป.1 11 12 23 1
ป.2 13 14 27 1
ป.3 17 25 42 2
ป.4 11 18 29 1
ป.5 21 18 39 1
ป.6 11 12 23 1
รวมประถมศึกษา 84 99 183 7
ม.1 15 17 32 1
ม.2 13 27 40 1
ม.3 14 12 26 1
รวมมัธยมศึกษา 42 56 98 3
รวมทั้งสิ้น 152 185 337 12
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.76 KB
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562-2564
  
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB