โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

  ๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 
ที่ อาคาร แบบ สร้างเมื่อ งบประมาณ หมายเหตุ
อาคารเรียน ๑ สปช.๑๐๕/๒๖ ๒๕๒๗ ๘๘๐,๐๐๐ ๔  ห้องเรียน
บ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๓๓ ๒๓๐,๐๐๐ บ้านเดี่ยว
บ้านพักครู ปสช.๓๐๓/๒๘ ๒๕๓๓ ๑,๑๐๕,๐๐๐ บ้านพักเรือนแถว
ส้วม ๖๐๑/๒๘ ๒๕๓๓ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๐  ที่นั่ง
อาคารเรียน ๒ สปช.๑๐๕/ไทยรัฐ ๒๕๓๓ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒  ชั้น  ๑๒  ห้อง
เอนกประสงค์ สปช.๒๐๑/๒๖ ๒๕๓๔ ๔๑๒,๐๐๐ คสล.ชั้นเดียว
อาคารเรียน ๓ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒๕๓๕ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๔  ห้องเรียน
อาคารเรียน ๔ สปช.๒/๒๘ ๒๕๔๓ ๔,๓๐๔,๐๐๐ ๑๒  ห้องเรียน
ส้วม อบจ.ชุมพร ๒๕๕๒ อบจ.ชุมพร เป็นผู้ดำเนินการ ๔  ที่นั่ง
 
๒. ห้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๑ ห้องเรียน แบ่งเป็น
     ๑) ระดับปฐมวัย                         จำนวน     ๒     ห้อง
     ๒) ระดับประถมศึกษา                จำนวน     ๖     ห้อง
     ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน     ๓     ห้อง

๓. ห้องพิเศษ จำนวน ๖ ห้อง ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ห้องคุณธรรม ห้อง  
     ภาษาอังกฤษ และ ห้องพยาบาล
๔. สนามเด็กเล่น                      จำนวน     ๑     สนาม  
๕. สนามกีฬา                          จำนวน     ๑     สนาม