โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชโรบล มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนาวรัตน์ เอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0