โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
เครื่องมือประเมินระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (ชั้นอนุบาล 2 ) ปีการศึกษา 2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
เครื่องมือประเมินระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก (ชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 994.4 KB
เครื่องมือประเมินระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
เครื่องมือประเมินระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.97 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 867.57 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 849.5 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 863.61 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 868.65 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 863.4 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 865.8 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 872.63 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 870.62 KB
เครื่องมือประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 881.86 KB
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
เครื่องมือประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.82 KB