โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๓)
ปกแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.38 KB
คำนำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.85 KB
แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 858.29 KB