โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจรรยา พุ่มคง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิงหล กลิ่นน้อย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน