โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810847519
อีเมล์ : 7519thawat@gmail.com

นายสิงหล กลิ่นน้อย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางฉัตราพร ธนบัตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1