โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิงหล กลิ่นน้อย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน