โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิจิตรา วงค์แก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางชารินี บางรัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวลภัสกร เพชรน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2