โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม (สื่อมวลชนศึกษา)

นางชารินี บางรัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม (สื่อมวลชนศึกษา)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววิจิตรา วงค์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3