โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม (สื่อมวลชนศึกษา)

นางสาววิจิตรา วงค์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชาญชัย แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ บางรัก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3