โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
 
 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เดิมเรียกว่า "โรงเรียนวัดป่ายาง"  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลสะพลี อำเภอ    ปะทิว  จังหวัดชุมพร ซึ่งมีพระภิกษุล้อม (พระใบฎีกาวัดนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร) และพระภิกษุฤกษ์เจ้าอาวาสวัดป่ายาง  ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในสมัยนั้นได้ร่วมมือกันจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นและใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนในปี พ.ศ. ๒๔๔๖  จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔
          พ.ศ.  ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม นายอำเภอปะทิวได้เข้ามาร่วมมือจัดการศึกษาให้โรงเรียนเจริญขึ้น และตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลสะพลี" 
          พ.ศ. ๒๔๗๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการศึกษาไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ศึกษาธิการอำเภอปะทิวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดสามัคคีชัย” ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ๕ ขวบขึ้นไปและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ 
          พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒  โรงเรียนได้ประสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ ส่งผลให้วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน และอาคารประกอบ เสียหายทั้งหมด
          พ.ศ. ๒๕๓๓  มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/ไทยรัฐ ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท  โดย พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๓๓  ต่อจากนั้นทางราชการได้ก่อสร้างอาคารประกอบทดแทนอาคารชำรุดเมื่อครั้งประสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์
          พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนเข้าโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก มีนักเรียน ๘๐ คน 
         ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ - ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  โดยมี นายธวัช  ตัสโต  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
ชื่อโรงเรียน                โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
สังกัด                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
ที่ตั้ง                            หมู่ ๕ บ้านชายทะเล ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
วันก่อตั้ง                     พ.ศ. ๒๔๔๖ พระภิกษุล้อม (พระใบฎีกาวัดนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร) และ
                                   พระภิกษุฤกษ์ (เจ้าอาวาสวัดป่ายาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร)           
ครูใหญ่คนแรก           นายสอน  เสวกวัชรี 
เนื้อที่                          ๖ ไร่  ๔ งาน แปลงที่ ๑ จำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน แปลงที่ ๒ จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน
อาคารเรียน                ๔ หลัง (สปช./๓ หลัง และไทยรัฐ /๑ หลัง)                          
ประเภทสถานศึกษา    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนไป-กลับ
จัดการศึกษา               อนุบาล ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
จำนวนนักเรียน            ๒๙๘ คน
จำนวนครูและบุคลากร ๑๙ คน ผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๑๖ คน ธุรการ ๑ คน นักการ ๑ คน
สีประจำโรงเรียน          สีแดง – เหลือง
อักษรย่อ                      ทร.๗๘
อีเมล์                            78thairath@gmail.com
เว็บไซค์                       thairathwittaya78.ac.th

วิสัยทัศน์          ภายในปการศึกษา 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มุ่งมั่นในการดำเนินงานการจัดการศึกษา
                 สู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างความเป็นพลเมืองดี และเป็นต้นแบบสื่อมวลชน
                 ศึกษา
ปรัชญา           "ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่นพัฒนา"
อัตลักษณ์         "เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม”
เอกลักษณ์         “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศรมรื่น”

 

 
 
 
ภาพโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน