โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,20:42  อ่าน 229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน

http://journal.thai-education.com/detail/1308/#dwบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเป็นบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูที่เน้นให้นักเรียนผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยการเรียนรู้ไปที่ละลำดับจากง่ายไปยากตามศักยภาพ และความสามารถของแต่ละคน ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง และรู้คำตอบได้ทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีความพยายามที่จะแก้ไขส่วนที่บกพร่อง บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ในจัดการทำบทเรียนสำเร็จรูปนี้ ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนำสาระการเรียนรู้ที่กำหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ มาจัดทำเป็นเนื้อหาต่างๆ ในบทเรียนสำเร็จรูป โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 เล่ม แต่ละเล่มใช้เวลาศึกษา 1 ชั่วโมง ดังนี้

          เล่มที่ 1  ความหมาย และความสำคัญของกฎหมาย

          เล่มที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และเยาวชน

เล่มที่ 3  กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
เล่มที่ 4  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
เล่มที่ 5  กฎหมายภาษีอากร
เล่มที่ 6  กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เล่มที่ 7  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก

เล่มที่ 8  การตรากฎหมาย

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,20:42   อ่าน 229 ครั้ง