โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 255331
แก้ไขคำสั่งอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 254719
แก้ไขคำสั่ง เขตรับผิดชอบความสะอาด(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 254177
แก้ไขคำสั่งกิจกรรมประจำสัปดาห์(วิถีพุทธ) Word Document ขนาดไฟล์ 42.3 KB 254196
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 254189
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 258340
บริหารงานงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 254182
บริหารทั่วไป 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 87.22 KB 254189
บริหารงานวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 83.26 KB 254257
บันทึกข้อมูล schoolmis Word Document ขนาดไฟล์ 41.34 KB 254191
บริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 254186
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
พลเมืองดี ปฐมวัย 254182
พลเมืองดี ม๓ 254140
พลเมืองดี ม๒ 254146
พลเมืองดี ม๑ 254147
พลเมืองดี๕ 254148
พลเมืองดี๖ 254183
พลเมืองดี๔ 254138
พลเมืองดี๓ 254176
พลเมืองดี๒ 254173
พลเมืองดี๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 254161
สวดมนต์ 254176
บทสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 254255
แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.55 MB 254424
ชุมชนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 254183
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 254179
คู่มือนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 254214
คู่มือจัดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 254194
คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 724.5 KB 255920
ครอบครัวคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.44 KB 254348
school moral Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 254175
คุณครูที่รัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 254178
วิชาการ
แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน(วิชาการมัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 254104
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.1 KB 254131
แบบประเมินด้านวินัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.17 KB 254107
แบบประเมินคุณภาพภายใน พื้นฐาน 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 254101
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปฐมวัย60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 856.14 KB 254097
แบบสรุปด้านวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.05 KB 254102
ระเบียบวัดผลเรียนร่วม 254115
คู่มือครูศตวรรษที่21 254112
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/7 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 254178
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/6 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 254173
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/5 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 254274
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/4 Word Document ขนาดไฟล์ 130.5 KB 254484
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/3 Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 254207
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 254668
แผนการสอนภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 843.5 KB 260291
ประกาศ
ประกาศมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 254210
งานบุคลากร
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ลิ้งค์จากโรงเรียนสารวิทยา) 254141