โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 149326
แก้ไขคำสั่งอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 146916
แก้ไขคำสั่ง เขตรับผิดชอบความสะอาด(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 146683
แก้ไขคำสั่งกิจกรรมประจำสัปดาห์(วิถีพุทธ) Word Document ขนาดไฟล์ 42.3 KB 146711
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 146891
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 148255
บริหารงานงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 146860
บริหารทั่วไป 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 87.22 KB 146607
บริหารงานวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 83.26 KB 146564
บันทึกข้อมูล schoolmis Word Document ขนาดไฟล์ 41.34 KB 146797
บริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 146557
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
พลเมืองดี ปฐมวัย 146718
พลเมืองดี ม๓ 146560
พลเมืองดี ม๒ 146587
พลเมืองดี ม๑ 146797
พลเมืองดี๕ 146536
พลเมืองดี๖ 146542
พลเมืองดี๔ 146429
พลเมืองดี๓ 146529
พลเมืองดี๒ 146563
พลเมืองดี๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 146546
สวดมนต์ 146792
บทสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146691
แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.55 MB 146720
ชุมชนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 146769
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 146398
คู่มือนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 146383
คู่มือจัดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 146556
คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 724.5 KB 153984
ครอบครัวคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.44 KB 147136
school moral Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146373
คุณครูที่รัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 146412
วิชาการ
แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน(วิชาการมัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 146662
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.1 KB 146755
แบบประเมินด้านวินัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.17 KB 146774
แบบประเมินคุณภาพภายใน พื้นฐาน 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146440
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปฐมวัย60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 856.14 KB 146519
แบบสรุปด้านวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.05 KB 146773
>ระเบียบวัดผลเรียนร่วม 146410
>คู่มือครูศตวรรษที่21 146696
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/7 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 146581
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/6 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 146710
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/5 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 146695
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/4 Word Document ขนาดไฟล์ 130.5 KB 150421
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/3 Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 146553
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 147554
แผนการสอนภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 843.5 KB 156049
ประกาศ
ประกาศมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 146470
งานบุคลากร
>การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ลิ้งค์จากโรงเรียนสารวิทยา) 146440