โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคนึงนิตย์ แสงวิมาน
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเดชณรงค์ เพชรหนัก
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักนรินทร์ พูลทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัตนธาดา ใจสมุทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภชัย ก๊อก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรัญญา รัตนเทพี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยะกมล ทินชนะถิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริษา สนทนาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศักดิ์ชัย แท่นอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัครพนธ์ จันประทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น :