โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทนงศักดิ์ คำมุงคุณ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครองวินัยนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิณพรต ม่วงทองคำ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิมลศิริ โลพิศ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายพัฒนากิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาภรณ์ วงค์อนันต์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจษฎา เนียมสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชาติพลี แท่นอินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ บุญจำนงค์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายชุมนุม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนิสา เตชะธีระเดช
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนรมน จงทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑