โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
กลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม (ผูกผ้า)

นางจรรยา พุ่มคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม (ผูกผ้า)