โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คำสั่ง ปี 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน (อ่าน 114) 08 มี.ค. 66
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 783) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 421) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มี.ค. 66 (อ่าน 136) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Index of item objective congruence) ของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง กับงานที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง และผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง (อ่าน 174) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียน (อ่าน 1143) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (อ่าน 130) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าพาหนะนักเรียน (อ่าน 128) 03 มี.ค. 66
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเด็กที่เกิดในปีพุทธศักราช 2559 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 93) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 70) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาและบริหารสวนปาล์มน้ำมันโรงเรียน (อ่าน 72) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบเช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 66) 03 มี.ค. 66
มอบหมายหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปเข้าสอบ O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 72) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 155) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกำลังพลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 256๖ (อ่าน 68) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (อ่าน 56) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 599) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการ“โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 64) 03 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 65) 03 มี.ค. 66