โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี (อ่าน 129) 08 มี.ค. 66
การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อ่าน 106) 08 มี.ค. 66
การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อ่าน 113) 08 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) (อ่าน 247) 08 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 117) 08 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอาหารกลางวันเพิ่มเติม ภาค2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 109) 08 มี.ค. 66
การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ อบรมสื่อมวลชน (อ่าน 326) 24 ส.ค. 65
การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อ่าน 330) 24 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1051) 24 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าพาหนะนักเรียน (อ่าน 362) 24 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 305) 24 ส.ค. 65
แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน (อ่าน 1374) 24 ส.ค. 65
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนแทนข้าราชการครูที่ไปราชการ (อ่าน 289) 24 ส.ค. 65
การให้ข้าราชการครูไปราชการ (อ่าน 311) 19 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) (อ่าน 232) 21 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ปปช.สพฐ.น้อย) (อ่าน 196) 21 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (อ่าน 786) 21 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการมูลนิธิไทยรัฐให้การสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 213) 12 ก.ค. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 256๕ (อ่าน 379) 08 ก.ค. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1052) 08 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียน ป.๑ - ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 956) 08 ก.ค. 65
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกำลังพลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 2099) 30 มิ.ย. 65
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและผู้ประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อ่าน 245) 24 มิ.ย. 65
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำลูกเสือสำรองร่วมพิธีสวนสนาม (อ่าน 185) 20 มิ.ย. 65
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม) (อ่าน 296) 20 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิไทยรัฐ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา (อ่าน 210) 17 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกรายการสือการเรียนการสอน (อ่าน 203) 15 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลสะพลี (อ่าน 201) 15 มิ.ย. 65
ออกแบบจัดการเรียนรู้เชิงรุก(active learning) (อ่าน 367) 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2972) 20 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 913) 20 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูบรรณารักษ์ (อ่าน 387) 19 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 664) 19 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงห้องน้ำปฐมวัย (อ่าน 259) 17 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด -19 (อ่าน 246) 17 พ.ค. 65
มอบหมายงานรับผิดชอบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 246) 17 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 603) 17 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3290) 17 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 213) 17 พ.ค. 65
ไปราชการ (อ่าน 220) 14 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4349) 14 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2565) (อ่าน 1169) 14 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ปี 2564 (อ่าน 1855) 14 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 315) 25 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 431) 24 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) (อ่าน 499) 24 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 526) 24 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 1983) 21 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (อ่าน 393) 21 ก.พ. 65
ควบคุมนักเรียนไปเข้าสอบ O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 345) 21 ก.พ. 65