โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 75
แก้ไขคำสั่งอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 341
แก้ไขคำสั่ง เขตรับผิดชอบความสะอาด(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 72
แก้ไขคำสั่งกิจกรรมประจำสัปดาห์(วิถีพุทธ) Word Document ขนาดไฟล์ 42.3 KB 82
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 74
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 589
บริหารงานงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 76
บริหารทั่วไป 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 87.22 KB 81
บริหารงานวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 83.26 KB 86
บันทึกข้อมูล schoolmis Word Document ขนาดไฟล์ 41.34 KB 73
บริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 73
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
พลเมืองดี ปฐมวัย 44
พลเมืองดี ม๓ 42
พลเมืองดี ม๒ 41
พลเมืองดี ม๑ 46
พลเมืองดี๕ 43
พลเมืองดี๖ 45
พลเมืองดี๔ 44
พลเมืองดี๓ 40
พลเมืองดี๒ 45
พลเมืองดี๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 48
สวดมนต์ 78
บทสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 91
แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.55 MB 136
ชุมชนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 81
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 79
คู่มือนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 93
คู่มือจัดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 80
คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 724.5 KB 102
ครอบครัวคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.44 KB 89
school moral Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 81
คุณครูที่รัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 73
วิชาการ
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/7 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 73
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/6 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 73
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/5 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 74
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/4 Word Document ขนาดไฟล์ 130.5 KB 73
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/3 Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 75
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 74
แผนการสอนภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 843.5 KB 114
ประกาศ
ประกาศมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 87