โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 126838
แก้ไขคำสั่งอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 126492
แก้ไขคำสั่ง เขตรับผิดชอบความสะอาด(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 126079
แก้ไขคำสั่งกิจกรรมประจำสัปดาห์(วิถีพุทธ) Word Document ขนาดไฟล์ 42.3 KB 126097
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 126085
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 128385
บริหารงานงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 126084
บริหารทั่วไป 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 87.22 KB 126092
บริหารงานวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 83.26 KB 126154
บันทึกข้อมูล schoolmis Word Document ขนาดไฟล์ 41.34 KB 126084
บริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 126087
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
พลเมืองดี ปฐมวัย 126074
พลเมืองดี ม๓ 126041
พลเมืองดี ม๒ 126043
พลเมืองดี ม๑ 126054
พลเมืองดี๕ 126044
พลเมืองดี๖ 126073
พลเมืองดี๔ 126046
พลเมืองดี๓ 126069
พลเมืองดี๒ 126064
พลเมืองดี๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 126064
สวดมนต์ 126076
บทสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 126103
แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.55 MB 126174
ชุมชนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 126082
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 126080
คู่มือนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 126112
คู่มือจัดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 126093
คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 724.5 KB 126289
ครอบครัวคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.44 KB 126093
school moral Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 126079
คุณครูที่รัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 126082
วิชาการ
แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน(วิชาการมัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 126001
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.1 KB 126003
แบบประเมินด้านวินัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.17 KB 126004
แบบประเมินคุณภาพภายใน พื้นฐาน 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 126002
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปฐมวัย60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 856.14 KB 125998
แบบสรุปด้านวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.05 KB 126003
ระเบียบวัดผลเรียนร่วม 126011
คู่มือครูศตวรรษที่21 126010
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/7 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 126081
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/6 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 126073
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/5 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 126103
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/4 Word Document ขนาดไฟล์ 130.5 KB 126098
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/3 Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 126089
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 126088
แผนการสอนภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 843.5 KB 129100
ประกาศ
ประกาศมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 126107
งานบุคลากร
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ลิ้งค์จากโรงเรียนสารวิทยา) 126037