โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 373
แก้ไขคำสั่งอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 464
แก้ไขคำสั่ง เขตรับผิดชอบความสะอาด(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 88
แก้ไขคำสั่งกิจกรรมประจำสัปดาห์(วิถีพุทธ) Word Document ขนาดไฟล์ 42.3 KB 101
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 94
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 1012
บริหารงานงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 94
บริหารทั่วไป 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 87.22 KB 99
บริหารงานวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 83.26 KB 153
บันทึกข้อมูล schoolmis Word Document ขนาดไฟล์ 41.34 KB 91
บริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 98
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
พลเมืองดี ปฐมวัย 85
พลเมืองดี ม๓ 53
พลเมืองดี ม๒ 52
พลเมืองดี ม๑ 66
พลเมืองดี๕ 57
พลเมืองดี๖ 86
พลเมืองดี๔ 58
พลเมืองดี๓ 80
พลเมืองดี๒ 74
พลเมืองดี๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 68
สวดมนต์ 90
บทสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 109
แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.55 MB 171
ชุมชนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 91
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 93
คู่มือนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 122
คู่มือจัดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 101
คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 724.5 KB 129
ครอบครัวคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.44 KB 102
school moral Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 92
คุณครูที่รัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 93
วิชาการ
แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน(วิชาการมัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 12
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.1 KB 15
แบบประเมินด้านวินัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.17 KB 19
แบบประเมินคุณภาพภายใน พื้นฐาน 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 18
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปฐมวัย60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 856.14 KB 12
แบบสรุปด้านวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.05 KB 15
ระเบียบวัดผลเรียนร่วม 21
คู่มือครูศตวรรษที่21 19
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/7 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 86
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/6 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 87
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/5 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 104
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/4 Word Document ขนาดไฟล์ 130.5 KB 101
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/3 Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 102
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 97
แผนการสอนภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 843.5 KB 946
ประกาศ
ประกาศมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 118
งานบุคลากร
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ลิ้งค์จากโรงเรียนสารวิทยา) 53