โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 79
แก้ไขคำสั่งอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 359
แก้ไขคำสั่ง เขตรับผิดชอบความสะอาด(บริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 76
แก้ไขคำสั่งกิจกรรมประจำสัปดาห์(วิถีพุทธ) Word Document ขนาดไฟล์ 42.3 KB 88
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 81
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 645
บริหารงานงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 80
บริหารทั่วไป 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 87.22 KB 84
บริหารงานวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 83.26 KB 91
บันทึกข้อมูล schoolmis Word Document ขนาดไฟล์ 41.34 KB 76
บริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 78
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
พลเมืองดี ปฐมวัย 61
พลเมืองดี ม๓ 47
พลเมืองดี ม๒ 45
พลเมืองดี ม๑ 55
พลเมืองดี๕ 48
พลเมืองดี๖ 62
พลเมืองดี๔ 51
พลเมืองดี๓ 57
พลเมืองดี๒ 57
พลเมืองดี๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 57
สวดมนต์ 82
บทสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 97
แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.55 MB 139
ชุมชนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 85
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 83
คู่มือนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 99
คู่มือจัดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 90
คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 724.5 KB 109
ครอบครัวคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.44 KB 94
school moral Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 85
คุณครูที่รัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 82
วิชาการ
ระเบียบวัดผลเรียนร่วม 11
คู่มือครูศตวรรษที่21 8
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/7 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 76
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/6 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 78
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/5 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 81
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/4 Word Document ขนาดไฟล์ 130.5 KB 78
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/3 Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 82
แผนการสอนภาษาไทย ป.1/2 Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 81
แผนการสอนภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 843.5 KB 144
ประกาศ
ประกาศมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 95
งานบุคลากร
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ลิ้งค์จากโรงเรียนสารวิทยา) 12