โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
งบประมาณ
คู่มือการเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.01 KB
พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.6 KB
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
แบบฟอร์มควบคุมภายใน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
ตัวอย่างสำหรับสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.5 KB
คู่มือแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
อาหารกลางวัน
http://www.w-nikro.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539332606
อาหารกลางวัน(แบบฟอร์มการจ้าง)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.42 KB