โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
วิชาการ
คู่มือลูกเสือสำรอง ป.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.74 MB
คู่มือลูกเสือสำรอง ป.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
คู่มือลูกเสือสำรอง ป.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB
คู่มือลูกเสือสามัญ ป.4
คู่มือลูกเสือสามัญ ป.5
คู่มือลูกเสือสามัญ ป.6
คู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.41 MB
คู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
คู่มือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
การขอตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
การคำนวณเงินค่าบำรุงลูกเสือประจำปี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ขอตั้งกอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 461.08 KB
ข้อบังคับลูกเสือ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272 KB
คู่มือระเบียบแถว
แนวปฏิบัติในการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.33 KB
รายงานการลูกเสือประจ าปี ลส5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.9 KB
ลูกเสือสามัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.32 KB
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.44 KB
ลูกเสือสำรอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.44 KB
วิธีด าเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.52 KB
สรุปแนวปฏบิัติในการสอบวิชาพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.86 KB
หลักการประกันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 393.44 KB
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเลขเป็น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.05 MB
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตามช่วงวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านใฝ่เรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านใฝ่ดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
แนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.36 MB
นิเทศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.43 KB
แบบสำรวจข้อมูล พฐ.เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.5 KB
แบบนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.22 KB
แบบนิเทศการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.74 KB
แบบสังเกตชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.21 KB
แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
ปกแนวทางเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.92 KB