โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
บริหารทั่วไป
อาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.76 MB
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
แบบสอบถามครู(อาหารกลางวัน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.16 KB
แบบสอบถามผู้ปกครอง(อาหารกลางวัน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.71 KB
บริหารพรบ.การศึกษาภาคบังคับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.73 KB
แนวทาง 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB
แนวทาง2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
แนวทาง3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
แนวทาง4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.38 MB
แนวทาง5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
คำร้องขอย้ายนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.5 KB
แจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB
บัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.5 KB
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
แบบบค.10
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
แบบบค.14
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
บค20
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
แบบบค02
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
แบบบค06
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
แบบสรุปผลการรับนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25 KB
รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
รายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
รายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB
หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25 KB
คู่มือคัดเลือก รร.ต้นแบบสภานักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 870.13 KB
คู่มือสภานักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ระเบียบสภานักเรียนทร.๗๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.85 KB
การนิเทสก์โรงเรียนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ครอบครัวคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.44 KB
คุณครูที่รัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
คู่มือจัดกิจกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.79 MB
คู่มือวิทยากร
ชุมชนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB
บทสวดมนต์
บทสวดมนต์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
บทเส้นทางสร้างคนดี
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
สารบรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
สรุปงานสารบรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.16 KB
คู่มือบริหารงานลูกเสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB