โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาษาไทย ป.1
0
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.5 KB
1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.5 KB
2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354 KB
3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.5 KB
3t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695 KB
4t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171 KB
6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 921 KB
6t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
7
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325 KB
8
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315 KB
9
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
10
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
10t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
11
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 425 KB
12
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.5 KB
13
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 827.5 KB
13t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
14
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.5 KB
14t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
15
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 623 KB
16
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.17 MB
17
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 803 KB
18
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 948.5 KB
19
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 573 KB
20
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 941 KB
21
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
22
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
23
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
24
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396 KB
25
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90 KB
25t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
26
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.5 KB
27
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.5 KB
28-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 537.5 KB
29
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.5 KB
30
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344 KB
31
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469 KB
32
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
33
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.5 KB
34
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 573 KB
35
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.5 KB
36
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502 KB
37
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.5 KB
38-3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.5 KB
39
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120 KB
40
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.5 KB
41
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 625.5 KB
42
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.77 MB
43
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 849.5 KB
44
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 854.5 KB
45
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.5 KB
46-4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 973 KB
47
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
49
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
50
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
51
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382 KB
52
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 612 KB
53
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.5 KB
54-5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154 KB
56
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426 KB
57
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545 KB
58
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.5 KB
59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.5 KB
60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209 KB
62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430 KB
62-t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
63-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 690.5 KB
64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189 KB
65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.5 KB
66
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.94 MB
67
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
68
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.5 KB
69
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464 KB
70
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.5 KB
71-7
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572.76 KB
72
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.5 KB
73
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.51 MB
74
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.52 MB
75
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366 KB
76
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645 KB
77
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246 KB
78
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179 KB
79-8
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.5 KB
80
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.5 KB
81
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
81t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
82
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
83
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.5 KB
84
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
85
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 676.5 KB
86
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427 KB
87
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300 KB
88-9
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.5 KB
89
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.5 KB
90
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB
91
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.5 KB
92
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
93
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 679.5 KB
94
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
95-10
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.28 MB
96
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.5 KB
97
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
98
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 672.5 KB
99
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158 KB
100
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
101
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
102
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.1 MB
103
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
104-11
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645 KB
105
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90 KB
106
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.5 KB
107
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.5 KB
108
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
109
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.5 KB
110
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB
111
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
112
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456 KB
113
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
114-12
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596 KB
115
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.5 KB
116
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.5 KB
117
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1016 KB
118
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
119
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395.5 KB
120
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.5 KB
121
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298 KB
122
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 892.5 KB
123
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
124-13
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.5 KB
125
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.5 KB
126
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85 KB
127
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.5 KB
128
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
129
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
130
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227 KB
131
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 737.55 KB
132
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 587 KB
133
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 887 KB
134
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 582.5 KB
134t
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
135
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB
136
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.55 MB
137
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
138
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 552.5 KB
139
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.5 KB
140
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
141-13
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448 KB
142
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
143
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
144
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.5 KB
145
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
146
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489 KB
147
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.5 KB
148
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538 KB
149
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.07 MB
150
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.97 MB
151
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177 KB
152
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 772.5 KB
153
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.5 KB
154
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 878 KB
155
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651 KB
157
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
156
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.22 MB
158
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.5 KB
159-14
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
160
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
161
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 617 KB
162
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795.5 KB
163
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
164
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
165
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB
166
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.1 MB
167
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414 KB
168
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 810 KB
169
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272 KB
170
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
171
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332 KB
172
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
173
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.5 KB
174
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.44 MB
แบบประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ปก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ปกแฟ้ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ปกสำหรับแก้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.38 KB