โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาด้านร้างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. พัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเป้าหมาย
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเปา้หมายกำหนด
4. จัดให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
5. พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
9. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษาอยางมีคุณภาพ
10. จัดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต้อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะกับวัย
11. จัดให้มีการวัดและประเมินผู้เรียนอยางเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

เป้าประสงค (Goals)
1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญญา
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเป้าหมาย
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายกำหนด
4. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5. ผู้เรียนไดรับการพัฒนาอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
9. การเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษา