โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
๑. พัฒนาองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสถานศึกษา  นักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมครูให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของนักเรียน
๔. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม
๕. มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี  มีความรู้และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
              - นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
              - นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ตามหลักประชาธิปไตย
              - นักเรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและอบายมุข

เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
๑. เด็กระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
๒. ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. ผู้บริหารมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ส่งเสริมให้เด็ก/ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ
๗. สถานศึกษามีความร่วมมือกับชุมชน