โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วืสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มุ่งมั่นในการดำเนินงานการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างความเป็นพลเมืองดี และเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษา

ปรัชญา
ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่นพัฒนา