โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                   โรงเรียนจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานประสานชุมชน  สร้างสรรค์บุคลากร  สอนเน้นคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี
                                  ดีเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา                     ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่นพัฒนา