โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาไทย ป.1(เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
หลักสูตรภาษาไทย(ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170 KB
หลักสูตรภาษาไทยป.1(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
หลักสูตรภาษาไทย ป.2 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
หลักสูตรภาษาไทย ป.2(ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.5 KB
หลักสูตรภาษาไทย ป.2(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
หลักสูตรภาษาไทย ป.3 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
หลักสูตรภาษาไทย ป.3 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.5 KB
หลักสูตรภาษาไทย ป.3(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
หลักสูตรภาษาไทย ป.4 (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
หลักสูตรภาษาไทย ป.4 (ผังมโนทัศน์)
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.5 KB
หลักสูตรภาษาไทย ป.4(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB